ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja:

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a jelen tájékoztató 2. pontjában felsorolt adatkezelő társaságok (a továbbiakban: Adatkezelők) által a „gyereadunaferrhez.hu” honlapon (továbbiakban: HR Honlap) az álláskereső természetes személyektől megkapott személyes adatokkal az álláslehetőségek kapcsán végzett adatkezelési tevékenységről az adatvédelmi jogszabályok által előírt információkat nyújtsa.

2. Adatkezelők személye, elérhetőségei:

A HR Honlapon közzétett konkrét álláshirdetések kapcsán a jelentkezők, tehát az Ön által megadott személyes adatokat (név, email cím és/vagy telefonszám), illetve a HR Honlapra feltöltött önéletrajzban szereplő személyes adatokat (továbbiakban: Ön által megadott személyes adatok) az alábbiakban felsorolt társaságok közül azon társaság kezeli adatkezelőként, amely társaság az adott álláslehetőség leírásában munkáltatóként feltüntetésre került. Az Adatkezelők adatai és elérhetőségei a következők:

Dunarolling Dunai Vasmű Korlátolt Felelősségű Társaság

a cég rövidített elnevezése: Dunarolling Dunai Vasmű Kft.

székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

cégjegyzékszám: 01-09-416821

postacím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

Telefonszám: 06 (25) 582-330

E-mail cím: allas@isd-dunaferr.hu - továbbiakban: Dunarolling Dunai Vasműt.

Duna Furnace Dunai Vasmű Korlátolt Felelősségű Társaság

a cég rövidített elnevezése: Duna Furnace Dunai Vasmű Kft.

székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

cégjegyzékszám: 01-09-416820

postacím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

Telefonszám: 06 (25) 582-330

E-mail cím: allas@isd-dunaferr.hu - továbbiakban: Duna Furnace Dunai Vasműt.

ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

a cég rövidített elnevezése: ISD POWER Kft. "f. a."

székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

cégjegyzékszám: 07-09-004531

postacím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

Telefonszám: 06 (25) 582-330

E-mail cím: allas@isdpower.hu – továbbiakban: ISD POWER Kft.

DUNAFERR LABOR Műszaki Szolgáltató és Munkaerőkölcsönző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

a cég rövidített elnevezése: DUNAFERR Labor Nonprofit Kft.

székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

cégjegyzékszám: 07-09-016672

postacím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

Telefonszám: 06 (25) 584-170

E-mail cím: allas@dlabor.hu – továbbiakban: DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft.

3. Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő(k) az alábbi célokból kezeli(k) az Ön által megadott személyes adatokat:

  1. a meghirdetett álláshirdetésekre jelentkezők közül a megfelelő munkavállaló kiválasztása és a pozícióra kiválasztott személlyel munkaviszony létesítése céljából történő kapcsolatfelvétel;
  2. a munkaerő-kiválasztási folyamat során történő kapcsolattartás,
  3. az álláshirdetésekre jelentkezők értesítése az álláshirdetésre beadott pályázatok elbírálásának eredményéről, tehát arról, hogy az adott pozícióra az adott jelentkező került-e kiválasztásra.

4. Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [általános adatvédelmi rendelet] – továbbiakban: 

GDPR - 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, amely hozzájárulást Ön a HR Honlapon az adott álláshirdetésnél elhelyezett „hozzájárulok, hogy az Adatkezelő az álláshirdetésre történő jelentkezés során megadott személyes adataimat az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje” szöveg mellett található jelölőnégyzet kipipálásával ad meg.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatkezelés céljainak megvalósulásáig vagy az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

6. Az Ön jogai:

6.1. Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kérelmezheti azok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást kérhet az Ön személyes adatait kezelő Adatkezelő jelen

Adatvédelmi Tájékoztató 2. pontjában meghatározott elérhetőségein.

6.2. Az egyes jogok ismertetése:

6.2.1. A tájékoztatáshoz való jog:

Ön az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül jogszabály szerinti tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

6.2.2. A helyesbítéséhez való jog

Ön az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti bármely adatának jogszabály szerinti helyesbítését, kiegészítését. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

6.2.3. A törléshez való jog

Ön az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti adatának törlését, ha a törléssel kapcsolatos valamely jogszabályi indok fennáll, és azt a kérelem megjelöli. Jogszabálynak megfelelő kérelmére az adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik a kért adattörlésről, és a megadott elérhetőségre tájékoztatást küld arról, hogy a kérés teljesült. Ha a kérelemben írt törlési indok nem jogszerű, akkor az adatkezelő mérlegeli, hogy kívánja és fogja-e az adatot törölni, vagy pedig az adatot az adatkezelés jogszerű ideje alatt, annak lejártáig még tovább kezeli. Az adatkezelő

erről a döntésről is tájékoztatást küld az érintett személy részére. 

6.2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti adata kezelésének korlátozását, ha a korlátozással valamely jogszabályi indok fennáll, és azt a kérelem megjelöli. Ha az adatkezelés a GDPR 18. cikk (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.2.5. A tiltakozáshoz való jog:

Ön a jogszabályban meghatározott feltételre történő hivatkozással előterjesztheti tiltakozását az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül az adatkezelés ellen. Az előterjesztett tiltakozást a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 45 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

6.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog:

Ön az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti adata megkapását, illetve továbbítását, ha az adathordozással kapcsolatos valamely jogszabályi indok fennáll, és azt a kérelem megjelöli. Ha az adathordozáshoz való jog biztosítása a GDPR 20. cikk alapján kötelező, akkor az adathordozásról a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül gondoskodni kell a jogszabályban előírt módon, és arról adattovábbítás esetén az érintettet tájékoztatni kell.

6.3. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulást visszavonó nyilatkozat a HR Honlapon tehető meg oly módon, hogy Ön a jelentkezés során megadott személyes adatainak begépelését követően az „adatkezeléshez adott hozzájárulásomat visszavonom” szöveg mellett elhelyezett jelölőnégyzetet kipipálja/gombot megnyomja, ezután a HR honlap informatikai rendszere azonnal és automatikusan törli az Ön által megadott személyes adatokat.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei:

7.1. Amennyiben Ön úgy véli, hogy az Adatkezelő(k) az adatkezelés során nem a jogszabályoknak megfelelően járt(ak) el, úgy Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve bírósághoz fordulhat a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően. 7.2. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az

Adatkezelő(ket) a fenti elérhetőségek valamelyikén.

8. Adatfeldolgozó

Tájékoztatjuk, hogy a HR Honlap informatikai hátterét (üzemeltetés, karbantartás, stb.) a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. IT Igazgatósága biztosítja, mely tevékenység ellátása során tudomására jutott személyes adatokat a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. IT Igazgatósága az Adatkezelő(k) adatfeldolgozójaként kezeli. Az adatfeldolgozó az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelők által meghatározott célokból és módon kezeli.

9. A személyes adatok szolgáltatása előfeltétele-e szerződés kötésének? Köteles-e Ön személyes adatait megadni?

A személyes adatok megadása előfeltétele lehet annak, hogy az Adatkezelő munkaviszonyt létesíthessen Önnel. Ön nem köteles személyes adatait megadni, de amennyiben nem adja meg személyes adatait, nem tudjuk az álláspályázatát feldolgozni és értékelni, nem tudjuk a kapcsolatot felvenni Önnel, és az álláshirdetésekkel kapcsolatos esetleges kérdéseit sem tudjuk megválaszolni.

10. Irányadó jogszabályok:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi  Rendelet) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi  rendelet) 
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény


A dokumentumot letöltheted itt.

KAPCSOLAT

DUNAROLLING DUNAI VASMŰ KFT.
Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1–3.
Levélcím: 2401 Dunaújváros, Pf. 110
Írj nekünk e-mailt

karrier@isd-dunaferr.hu

Kövess minket Facebookon

© 2023 DUNAROLLING DUNAI VASMŰ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Adatvédelmi Tájékoztató